Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Stypendia za dobre wyniki w nauce, osiagnięcia sportowe i artystyczne

Stypendia, o które mogą starać się nasi uczniowie

 1.      Stypendium socjalne


Stypendium socjalne dla uczniów (i zasiłek socjalny) przyznają w drodze decyzji administracyjnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ale fundusze na ich wypłatę gminy otrzymują z budżetu państwa.

Ile wynosi stypendium szkolne?
Miesięcznie nie może być ono niższe niż 80% i wyższe niż 200% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku od 5 do 18 lat – od 1 listopada 2018 roku jest to 124 zł. A zatem aktualnie stypendium szkolne dla uczniów może być przyznane w kwocie od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. Nie ma znaczenia jego forma.

Stypendium socjalne dla uczniów mogą otrzymać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występują bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (podstawa prawna: art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz.U. z 2016  r. poz. 1943 z późn. zm.).

2.      Stypendium za dobre wyniki w nauce i /lub osiągnięcia sportowe albo artystyczne


Nie ma stałej, określonej wysokości stypendium – dokładną kwotę stypendium ustalają poszczególne samorządy i organizacje.

Poszczególne samorządy ustalają regulaminy stypendiów i ich wysokość. Nasi uczniowie mieszkają w różnych powiatach i gminach, więc zasady przyznawania stypendiów różnią się.

Podkowa Leśna

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/zalacznik-regulamin-przyznawania-stypendium-bm.pdf

Brwinów

file:///C:/Users/marzena.pradzynska/Downloads/Regulamin%20(3).pdf

Milanówek

https://www.milanowek.pl/images/aa_uchwaly/2019/X/urm114.pdf

Grodzisk Maz.

https://grodzisk-oswiata.pl/wp-content/uploads/2021/02/uchwala_340.pdf

Pruszków

 

 

 3. Stypendium ministra

Najlepsi uczniowie – w tym absolwenci szkół podstawowych - mogą się ubiegać o stypendium Ministra Edukacji i Nauki (Ministra Kultury). Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przysługuje uczniowi, który:

  • jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
  • jest laureatem konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
  • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o stypendium składa rada pedagogiczna do właściwego ministra. Stypendium z resortu edukacji i nauki jest wypłacane w postaci jednorazowej nagrody w wysokości 3 tys. zł.

Źródła:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. z 1991 r. nr 95 poz. 425)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. nr 106 poz. 890)

 

Inne możliwości uzyskania stypendium dla uczniów szkół podstawowych

 • Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci: wspiera szczególnie uzdolnionych uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia naukowe i artystyczne (obozy naukowe, warsztaty, seminaria, plenery, koncerty, tradycyjna pomoc finansowa). Każdego roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci obejmuje opieką ponad 500 młodych ludzi – od uczniów ostatnich klas szkół podstawowych do maturzystów. Uczestnicy Programu ZDOLNI wybierani są spośród ok. 1200 uczniów z całej Polski. Rekrutacja odbywa się zawsze wiosną.
  Szczegóły dotyczące rekrutacji: TUTAJ
 • Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”: prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. Stypendystami mogą zostać uczniowie szkoły podstawowej po pierwszym semestrze 7 klasy oraz uczniowie szkół średnich.
  Szczegóły: TUTAJ
 • Fundacja EFC: Program Stypendialny Horyzonty jest przeznaczony dla uczniów klas 8, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby dalej uczyć się w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendia dla uczniów przyznawane są na cały okres nauki w szkole średniej.
  Szczegóły: TUTAJ
 • Fundacja Edukacji Międzynarodowej: program „zDolny Śląsk” to stypendia dla uzdolnionych dolnośląskich uczniów. Uprawnionymi do występowania o stypendia są uczniowie dolnośląskich szkół od klasy 4 szkoły podstawowej.
  Szczegóły: TUTAJ
 • Fundacja Fabryka Marzeń: pomoc stypendialna przeznaczona jest dla uzdolnionych uczniów z ubogich rodzin z województwa świętokrzyskiego.
  Szczegóły: TUTAJ
 • Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II: skierowane są do uczniów warszawskich, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne (pomoc materialna i autorski program edukacyjny).
  Szczegóły: TUTAJ
 • Fundacja Orlen: wspiera zdolnych i ambitnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych poprzez finansowanie stypendiów oraz umożliwienie im wzięcia udziału w spotkaniach szkoleniowych, wolontariackich i integracyjnych. Program przewidziany jest dla uczniów klas 7 oraz 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkujących Płock i powiat płocki.
  Szczegóły: TUTAJ
 • Talenty – Fundusz Stypendialny: Stypendia z Funduszu Lednickie Talenty są przeznaczone dla wybitnie uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Program obejmuje stypendia naukowe, socjalne oraz na specjalne potrzeby edukacyjne.
  Szczegóły: TUTAJ
 • Fundusz Stypendialny Rafał Brzoska Foundation: wspiera młodych ludzi z wyjątkowymi talentami, aspiracjami, pomysłami i osiągnięciami, aby zapewnić im optymalne warunki do rozwoju – w Polsce i na świecie. W szczególności jest skierowany do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk z ograniczonymi możliwościami rozwoju lub będących w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej bądź z doświadczeniem uchodźczym.
  Szczegóły: TUTAJ
 • Stypendia żeglarskie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych: o stypendium mogą ubiegać się wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz młodzież w trudnej sytuacji materialnej.
  Szczegóły: TUTAJ

 

Informacji o programach stypendialnych naukowych i motywacyjnych można szukać również na stronach lokalnych kuratoriów oraz samorządów (stypendia władz gminy, prezydentów miast, marszałków województwa, urzędów dzielnicy i lokalnych fundacji oświatowych). Warto także skorzystać z wyszukiwarki Moje Stypendium.