Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Program wychowawczy

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. ŚW.TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
W PODKOWIE LEŚNEJ

 

„Chcę nauczyć dusze drogi dziecięctwa duchowego,
drogi ufności i całkowitego zdania się na Boga.”

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

My uczniowie, rodzice, nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za dar wolności i oddajemy Mu przez naszych patronów św. Teresę od Dzieciątka Jezus
i św. Hieronima naszą szkołę, naszą pracę i nas samych.

Pragniemy, aby nasze dzieci pod nieustającą opieką Maryi Królowej Polski „czyniły postępy w mądrości,
w latach i w łasce u Boga i ludzi” (Łk.2.52), tak jak czynił to Jej Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. Chcemy tak jak św. Tereska szukać wyznaczonej nam przez Boga drogi zbawienia i tak jak św. Hieronim zgłębiać Pismo Święte, aby według niego wzrastać ku Bogu.

Matko i wychowawczyni Jezusa, zdumiona jego dojrzałymi dysputami w świątyni, naucz nas rodziców
i wychowawców wspierać rozwój naszych dzieci oraz pomagać im w odczytaniu osobistego powołania.
Za Twoim przykładem chcemy pomagać dzieciom w dojrzewaniu społecznym, oraz w trafnym odczytywaniu znaków czasu.

Uczyń nas otwartymi na obecność i działanie Ducha św. aby nasza szkolna wspólnota swoim życiem dawała świadectwo wiary i autentycznej miłości bliźniego.

Chcemy szkołę „budować na skale”.

I. Patron szkoły – św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

W Liście apostolskim Divini amoris scientia, wydanym z okazji ogłoszenia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła Powszechnego, czytamy:

Teresa z Lisieux jest świętą młodą. Osiągnęła dojrzałą świętość w kwiecie młodości. Dlatego jawi się jako mistrzyni życia ewangelicznego, zdolna wskazywać drogę zwłaszcza młodym, którzy mają być świadkami Ewangelii wśród nowych pokoleń.”

Teresa jest mistrzynią życia duchowego. Stworzyła bowiem doktrynę, prostą i zarazem głęboką, którą zaczerpnęła ze źródła Ewangelii pod kierownictwem Boskiego Nauczyciela, a następnie w sposób niezwykle skuteczny przekazała swoim braciom i siostrom w Kościele.”

Teresa jest kobietą, która w Ewangelii potrafiła odnaleźć ukryte bogactwa, okazując przy tym typową dla geniuszu kobiecego konkretność oraz umiejętność odpowiedzenia na nie językiem życia i mądrości. Wyróżnia się uniwersalnością wśród rzeszy świętych kobiet, które promieniują mądrością Ewangelii.”

II. Postanowienia ogólne

Nauczyciele, katecheci, i inni pracownicy szkoły oraz rodzice stanowią wspólnotę wychowawczą współpracującą w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.

Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą. Regularnie uczestniczą w szkolnych spotkaniach formacyjnych.

Każdy członek społeczności szkolnej jest osobą zakorzenioną w Bogu, obdarzoną ludzką godnością, której należy się szacunek niezależnie od zdolności i możliwości intelektualnych.

Zajęcia szkolne uczniów rozpoczynają się wspólną modlitwą. Modlitwą rozpoczyna się także posiedzenie Rady Pedagogicznej.

III. Realizacja programu

ROZWÓJ MORALNY

Dobry Bóg nie dawałby mi pragnień, których nie mogłabym zrealizować,

mogę więc pomimo mej maleńkości dążyć do świętości.”

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kształtowanie obrazu Boga

RELACJE OSOBOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

SPOSOBY EWALUACJI

relacja z Bogiem


potrafi zawierzyć woli Bożej,

zauważa Boskie działanie w przyrodzie,

odczytywanie Jego śladów i dróg w historii

przyczynia się do piękna w liturgii


lekcje religii, TAU
lekcje przyrody,
wycieczki szkolne,
lekcje historii

aktywne uczestnictwo we mszach św. szkolnych jako służba liturgiczna,


ankiety, rozmowy,

obserwacje nauczycieli, wychowawców, katechetówautorelacja

uświadamia sobie zakorzenienie w Bogu,
jest otwarty i uczestniczy w życiu sakramentalnym, pamięta o codziennej modlitwie i lekturze Pisma świętego,

dostrzega działanie Boga w życiu rodziny i otoczenia,
rozumie i docenia ważność zrównoważonego rozwoju

kształtuje swoją wrażliwość na piękno

lekcje religii,
szkolne msze św.
lekcje wychowawcze, lekcje przyrody

udział w akcjach na rzecz środowiska

wszystkie przedmioty

lekcje plastyki, lekcje muzyki, wycieczki,
udział w koncertachobserwacja, rozmowy z rodzicami
i nauczycielami, dyskusje w klasie, samoocenarelacja z ludźmi

zna i docenia ważność Dekalogu,

wpływa na kształt otoczenia,

dba o estetykę i ład swojego otoczenia,

szanuje ludzi i dostrzega w nich Boga,


zna i szanuje dziedzictwo kulturowe kraju i świata,

zna i rozumie pojęcie patriotyzmu

szanuje i pielęgnuje tradycje narodowe

 

lekcje religii,
lekcje języka polskiego,
godziny wychowawcze
działalność w organizacjach świeckich i katolickich, Terezjańskie Apostolstwo Ufności, schola

godziny wychowawcze, lekcje religii, pozostałe zajęcia szkolne, prace na rzecz szkoły

wyjazdy do muzeów i na koncerty, lekcje plastyki, lekcje muzyki,

lekcje historii, lekcje religii, godziny wychowawcze,

organizacja uroczystości związanych z ważnymi rocznicami

obserwacje katechetów, wychowawców, nauczycieli, rozmowy z uczniami
i rodzicami,zrealizowane wyjazdy, zrealizowane tematy lekcji,

realizacja
i scenariusze uroczystości

Budowanie hierarchii wartości zgodnej z religią katolicką

RELACJE OSOBOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

SPOSOBY EWALUACJIrelacja z Bogiem

 


przyjmuje, że prawo ustanowione przez Boga jest najwyższym prawem


lekcje religii,
godziny wychowawcze, przedmioty humanistyczneankiety, rozmowy

autorelacja

rozumie pojęcie wartości,

poznaje właściwą hierarchię wartości,

uczy się rozróżniać dobro od zła,

umie ocenić własne zachowanie,

naśladuje wskazane wzorce osobowe

lekcje religii,
godziny wychowawcze,
lekcje jęz. polskiego,
lekcje historii,
spotkania z ludźmi będącymi autorytetami,
pozostałe zajęcia edukacyjne


ankiety,
rozmowy, obserwacje, analiza ocen zachowaniarelacja z ludźmi

jest gotowy do pomocy innym,

jest prawdomówny,

ma odwagę i umie bronić swoich przekonań,jest świadomie posłuszny swoim rodzicom i przełożonym,

jest autentyczny w swoich działaniach, otwarty i ufny,

szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe

wszystkie zajęcia edukacyjne i wychowawcze,


lekcje religii,
godziny wychowawcze,
TAU, lektura dziecięcej prasy katolickiej,


praca na rzecz potrzebujących

godziny wychowawcze, lekcje religii,


zajęcia humanistyczne, przygotowywanie uroczystości i spotkań,

ankiety, obserwacje, rozmowy,

relacje szkolnych organizatorów akcji

obserwacje, ankiety, rozmowy

Kształtowanie sumienia

RELACJE OSOBOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

SPOSOBY EWALUACJI

relacja z Bogiem


rozumie potrzebę modlitwy dla właściwego kształtowania sumienia,

uczestniczy w życiu Kościoła,
znajduje czas na modlitwę


lekcje religii,

przynależność do grup młodzieżowych przy parafii (ministranci, schola)

 autorelacja 


poznaje swoje mocne i słabe strony,

potrafi dokonać adekwatnej samooceny

socjoterapia,

godziny wychowawcze,

lekcje religii,

spotkania z psychologiem,

organizacja szkolnych dni pojednania

 relacja z ludźmi

uwrażliwia się na potrzeby innych,

rozwija uczucie empatii,

potrafi okazać wdzięczność i szacunek innym,

dba o przestrzeganie zasad kultury osobistej,


odpowiedzialnie spełnia przypisane mu role,


uznaje prawo innych do wolności,

ma szacunek wobec innych wyznań, narodów i kultur

socjoterapia,

udział w akcjach charytatywnych
godziny wychowawcze,

wszystkie zajęcia edukacyjne
i wychowawcze,


pomoc potrzebującym
w klasie, rodzinie, otoczeniu

codzienna praktyka szkolna

lekcje historii, języka polskiego,
godziny wychowawcze, wyjazdy klasowe, wycieczki

 

Kształtowanie umiejętności wybierania dobra

RELACJE OSOBOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

SPOSOBY EWALUACJIrelacja z Bogiem


znajduje czas na pogłębianie kontaktu z Bogiem

 


modlitwa, lekcje religii, udział
w formach doskonalenia duchowego, czytanie lektur religijnych, czytanie dziecięcej prasy katolickiej,

udział w konkursach wiedzy religijnej (Szkolny Konkurs Biblijny, Biblijna Akademia Najmłodszych)

ankiety, obserwacje, rozmowy
z uczniami
i rodzicami

autorelacja

szanuje swój czas,
szanuje swoje ciało,
czuje się odpowiedzialny za swoje zdolności i rozwija je,
przyjmuje odpowiedzialność za swoje zachowanie,
zna i akceptuje swoje ograniczenia,
naprawia wyrządzone szkodywszystkie zajęcia obowiązkowe
i dodatkowe edukacyjne
i wychowawcze

 obserwacja, rozmowy z rodzicami
i nauczycielami, dyskusje w klasie,

relacja z ludźmi

zna wartość rodziny


potrafi przyjmować konstruktywną krytykę,

potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach tego wymagających,

podejmuje współdziałanie w samowychowaniu,

aktywnie uczestniczy w życiu klasy
i szkoły,

szanuje czas innych

godziny wychowawcze

socjoterapia

lekcje religii,TAU

lekcje jęz. polskiego,

pozostałe zajęcia

ankiety, obserwacje, rozmowy
z uczniami
i rodzicami

ROZWÓJ PSYCHICZNY

Trzeba umieć rozpoznać już w dzieciństwie, czego Bóg żąda od duszy

i współpracować z działaniem łaski, nigdy jej nie uprzedzając ani nie wstrzymując.”

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rozwój intelektualny

RELACJE OSOBOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

SPOSOBY EWALUACJIrelacja z Bogiem


poznaje literaturę katolicką,

aktywnie uczestniczy w lekcjach religii,

bierze udział w konkursach wiedzy religijnej


lekcje język polskiego,

lekcje historii

lekcje religii,

ankiety, obserwacje, rozmowy
z uczniami,

analiza osiągnięćautorelacja doskonali umiejętność obserwacji,

rozwija pamięć,

rozwija umiejętność koncentracji,

rozwija zdolność kojarzenia,

rozszerza swoje zainteresowania,

rozwija twórcze myślenie,

pogłębia umiejętność uczenia się,

potrafi przezwyciężać trudności,zajęcia edukacyjne, warsztaty,

stosowanie metod aktywizujących w czasie lekcji,

godziny wychowawcze,

lekcje religii,

reedukacja

 ankiety,

obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami,

analiza wyników nauczaniarelacja z ludźmipoznaje zasady skutecznego komunikowania się,

poznaje technologie informacyjne,

pogłębia wiedzę dotyczącą życia
w rodzinie,

zna zagrożenia, które niesie współczesny świat i umie ich unikaćjęzyk polski,

godziny wychowawcze,

socjoterapia

informatyka,

zajęcia dotyczące profilaktyki,

spotkania z psychologiem

 

ankiety,

obserwacje, rozmowy
z uczniami
i rodzicami,

analiza wyników nauczania

Rozwój motywacji

RELACJE OSOBOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

SPOSOBY EWALUACJI

relacja z Bogiem

rozumie, że pełnię człowieczeństwa może osiągnąć poprzez współpracę
z łaską Bożą,
świadomie bierze udział w życiu religijnym

przedstawianie przykładów wielkich artystów, muzyków i pisarzy na lekcjach jęz. polskiego historii, plastyki, muzyki
i na innych zajęciach,
przykłady z życia świętych, a szczególnie patronów szkoły,

szkolne spotkania świąteczne, msze św. szkolne, rekolekcje, dni skupienia, dni pojednania, TAUankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicamiautorelacja 

rozumie wartość zdobywania wiedzy,

umie sobie stawiać cele,

potrafi zaplanować swoją pracę,

jest wytrwały w dążeniu do celu

godziny wychowawcze,

praca indywidualna
z uczniem zdolnym i potrzebującym wsparcia,

przygotowywanie do konkursów, reedukacja

ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami
i rodzicami, analiza osiągnięć

relacja z ludźmi

potrafi pomagać innym,
dotrzymuje obietnic,
umie docenić wysiłek innych ludzi,
chętnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych

socjoterapia,
godziny wychowawcze,
zajęcia edukacyjne,
udział w konkursach
i zawodachkarta aktywności społecznej

Rozwój emocjonalny

RELACJE OSOBOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

SPOSOBY EWALUACJI


relacja z Bogiem

rozumie, że miłość do Boga nie opiera się na emocjach,

potrafi wyznaczyć emocjom właściwe miejsce w życiu religijnym

lekcje religii

TAU

ankiety, obserwacje, rozmowy
z uczniami
i rodzicami

Autorelacja


rozpoznaje i nazywa emocje,
kształci umiejętność wyrażania uczuć,
uczy się panować nad emocjami,
potrafi podejść do siebie z dystansem
i poczuciem humoru,
potrafi sobie radzić ze stresem

godziny wychowawcze,
socjoterapia,
warsztaty,
próbne sprawdziany,
zajęcia edukacyjne, przedstawienia szkolne


ankiety, obserwacje, rozmowy
z uczniami
i rodzicamirelacja z ludźmi


rozwija umiejętność reagowania na nieakceptowane zachowania innych,
rozwija umiejętność współpracy z ludźmi,
pogłębia umiejętność komunikacji,
potrafi rozwiązywać konflikty,
potrafi się wspólnie bawić,
potrafi docenić, dbać i rozwijać relację przyjaźnigodziny wychowawcze, socjoterapia,
zajęcia edukacyjne,
lekcje religii, warsztaty,
spotkania z psychologiem, zabawy szkolneankiety, obserwacje, rozmowy
z uczniami
i rodzicami

ROZWÓJ FIZYCZNY

Ciało pozwala swej towarzyszce duszy osiągnąć niebo i osiąga je także dla siebie.”

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Rozwój fizyczny

RELACJE OSOBOWE

CELE SZCZEGÓŁOWE

SPOSÓB REALIZACJI

SPOSOBY EWALUACJI

relacja z Bogiem

rozumie i akceptuje swoje ciało, swój rozwój fizyczny oraz potrzeby ciała w świetle daru Bożegolekcje religiiankiety, rozmowy

Autorelacja

rozwija sprawność fizyczną,


znajduje czas na aktywny wypoczynek,

potrafi ocenić zagrożenia dla swojego zdrowia,

nie podejmuje działań zagrażających zdrowiu lub życiu

lekcje wychowania fizycznego,

dodatkowe zajęcia sportowe, zajęcia dotyczące profilaktyki i dbałości o zdrowie, lekcje biologii, godziny wychowawcze, zimowisko szkolneobserwacja frekwencji na dodatkowych zajęciach sportowych,

obserwacje, ankietyrelacja z ludźmi

zdobywa umiejętności sportowej rywalizacji,

doskonali się w grach zespołowych,

zna i stosuje zasadę „fair play”,

szanuje życie i zdrowie innych,

nie stwarza zagrożenia,

potrafi zareagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia innych osób

lekcje wychowania fizycznego,

dodatkowe zajęcia sportowe,

zajęcia dotyczące profilaktyki i dbałości o zdrowie,

lekcje przyrody,

godziny wychowawcze,

zimowisko szkolneobserwacja zachowania w szkole i w czasie wyjazdów, a także w drodze do i ze szkoły,

rozmowy
z uczniami,

ankiety

 

IV. Tradycje szkolne.

Do tradycji naszej szkoły należą:

 • Rozpoczynanie i kończenie roku szkolnego uroczystą mszą świętą

 • Święto Szkoły w dniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus,

 • Ślubowanie i pasowanie uczniów klas I w dniu Święta Szkoły,

 • Spotkania z interesującymi ludźmi,

 • Wydawanie Biuletynu Szkolnego,

 • Rekolekcje Szkolne,

 • Bal Karnawałowy,

 • Porządkowanie przez uczniów, zapomnianych grobów na podkowiańskim cmentarzu, przed Dniem Wszystkich Świętych,

 • Udział w akcjach charytatywnych w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

 • Wspólne roraty w pierwszym dniu Adwentu, a po nich śniadanie adwentowe w klasach,

 • Spotkanie Opłatkowe,

 • Coroczny wyjazd na Szkołę Narciarską w góry,

 • postne śniadanie w Środę Popielcową,

 • Śniadanie Wielkanocne,

 • Uroczyste obchodzenie świąt narodowych ( 11 listopada, 3 maja),

 • Dzień Sportu w dniu 1 czerwca.

V. Współpraca z rodzicami.

Rodzice świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi (współtworzą, znają i akceptują te założenia). Rodzice wspierają dziecko w wypełnianiu obowiązków życia rodzinnego, szkolnego, społecznego i religijnego.

Rodzice powinni uczestniczyć w ogólnych i klasowych zebraniach rodziców, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

Zobowiązuje się rodziców do:

 • zawiadomienia wychowawcy o nieobecności ucznia w danym dniu oraz dostarczenia pisemnego zwolnienia w ciągu tygodnia,

 • kontaktu z wychowawcą i szkołą w formach określonych w art.53 statutu szkoły.

VI. Zasady oceniania zachowania. (por. statut art. 69-75)

Oceny zachowania uczniów dokonuje się w następujących aspektach:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje Szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

 

Ocenę zachowania ustala wychowawca biorąc pod uwagę:

a) samoocenę ucznia,

b) opinię wyrażoną przez innych uczniów danej klasy,

c) opinię nauczycieli,

d) własne obserwacje,

e) kryteria ustalone w Szkole.

 

Skala ocen zachowania:

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne.

 

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

a) oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły poza przypadkami opisanymi w art. 74.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

Konsekwencje oceny nagannej:

1. Gdy uczeń w Szkole po raz drugi z rzędu otrzymuje naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wtedy Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu go do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu przez niego Szkoły,

2. Uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzymuje naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy VI nie kończy Szkoły.

 

Kryteria ocen zachowania uczniów:

W Szkole obowiązują następujące kryteria oceny zachowania uczniów:

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) jest w szczególny sposób zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczyciela, jest zawsze punktualny,

b) wykazuje się własną inicjatywą w organizowaniu działań na rzecz klasy i Szkoły,

c) bardzo chętnie podejmuje się dodatkowych obowiązków i zawsze się z nich wywiązuje w określonym terminie,

d) jest uprzejmy i życzliwy, ceni prawdę i uczciwość, dba o dobre imię Szkoły, samorzutnie organizuje pomoc dla innych,

e) wykazuje się odwagą cywilną,

f) dba o swój wygląd, stosowny do okoliczności strój i higienę, estetykę otoczenia,

g) zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, stara się przewidywać zagrożenia, właściwie na nie reaguje.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) zawsze starannie i solidnie wywiązuje się w określonym terminie ze swoich obowiązków szkolnych,

b) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły i klasy,

c) okazuje szacunek innym osobom,

d) jest zawsze odpowiedzialny za własne słowa i czyny, panuje nad emocjami, nie stosuje wulgaryzmów,

e) jest prawdomówny, przeciwstawia się agresji, nie pozostaje obojętny na zło,

f) dba o estetykę otoczenia i szanuje pracę innych,

g) jest punktualny,

h) przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) stara się w miarę swoich możliwości wywiązywać z powierzonych mu obowiązków, pracuje wytrwale
i systematycznie,

b) we właściwy sposób reaguje na uwagi, z pomocą innych pracuje nad poprawą swojego zachowania
i wyników w nauce,

c) uczestniczy w życiu klasy i Szkoły,

d) stosuje wymagane zwroty grzecznościowe, jest uprzejmy i koleżeński,

e) stara się panować nad swoimi emocjami, nie stosuje wulgaryzmów,

f) jest prawdomówny,

g) dba o swój wygląd i porządek w klasie oraz Szkole,

h) przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) niezbyt pilnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, zdarzają mu się celowe niedociągnięcia,

b) niechętnie wykonuje powierzone mu obowiązki, nie zawsze się z nich wywiązuje, często przekracza określone terminy,

c) utrudnia prowadzenie lekcji,

d) zdarzają mu się drobne uchybienia, nie zawsze okazuje szacunek innym, czasami bywa niekoleżeński,
ale jego zachowania poprawiają się w wyniku interwencji różnych osób,

e) czasami zachowuje się w sposób narażający jego samego lub inną osobę na niewielkie zagrożenie,
ale reaguje na zwracanie uwagi, stara się nie popełniać drugi raz tego samego błędu,

f) bywa ubrany niestosownie do okoliczności,

g) zapomina o zmianie obuwia, nie dba w sposób wystarczający o estetykę otoczenia.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) w sposób świadomy nie wypełnia obowiązków szkolnych, a w szczególności:

nagminnie nie przygotowuje się do zajęć, lekceważąco odnosi się do nauki, wagaruje, spóźnia się,

b) świadomie działa na szkodę klasy i Szkoły, przyjmuje nieodpowiedzialne i niewłaściwe postawy podczas wyjazdów i innych imprez szkolnych,

c) uniemożliwia prowadzenie lekcji,

d) świadomie podejmuje działania przynoszące szkodę sobie i innym, bywa agresywny, kłamie, okazuje brak szacunku,

e) nie szanuje mienia szkolnego i cudzej własności,

f) nie dba o porządek w klasie i Szkole, nie przestrzega obowiązujących zasad,

g) własnym zachowaniem prowokuje sytuacje niebezpieczne, nie przejmuje się stwarzanym zagrożeniem,

h) rzadko reaguje w sposób właściwy na zwracane mu uwagi.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) popełnił czyny objęte przepisami Kodeksu Karnego,

b) w sposób rażący przekroczył Statut Szkoły,

c) nie poprawił swojego zachowania po otrzymaniu nagany Dyrektora Szkoły,

d) używa tytoniu, alkoholu lub narkotyków,

e) świadomie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób,

f) nie reaguje na zwracane uwagi.

 

VII. Nagrody i kary (por. statut art.49-50)

Nagrody:

1. Za wzorową postawę, osiągnięcia w nauce i pracy na rzecz Szkoły uczeń może otrzymać następujące nagrody:

a) pochwałę wychowawcy klasy,

b) pochwałę Dyrektora Szkoły,

c) nagrodę Dyrektora Szkoły,

d) list pochwalny Dyrektora Szkoły do Rodziców,

e) inne nagrody.

2. Za maksymalny wynik ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej uczeń otrzymuje
Pióro św. Teresy.

Kary:

1. Uczeń może zostać ukarany:

a) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,

b) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

c) pisemnym upomnieniem Dyrektora Szkoły ,

d) pisemną naganą Dyrektora Szkoły,

e) pisemną naganą Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem,

f) skreśleniem z listy uczniów.

 

2. Uczeń może zostać ukarany za naruszenie przepisów Statutu, w tym w szczególności za:

a) opuszczenie terenu szkoły przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela,

b) częste nieprzygotowanie się do zajęć,

c) używanie wulgarnych słów,

d) kłamstwo,

e) uszkodzenie wyposażenia Szkoły,

f) okazywanie braku szacunku dla kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły,

g) zachowania zagrażające zdrowiu i życiu innych osób,

h) palenie papierosów,

i) spożywanie alkoholu.

 

3. Naganę z ostrzeżeniem otrzymuje uczeń za powtórzenie wykroczenia, za które otrzymał upomnienie pisemne lub pisemną naganę Dyrektora Szkoły.

 

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów, gdy:

a) uczeń dopuścił się aktów przemocy,

b) uczeń dopuścił się kradzieży,

c) uczeń świadomie niszczył mienie Szkoły lub mienie innych osób,

d) uczeń zażywał, rozprowadzał lub namawiał do zażywania środków odurzających,

alkoholu lub wyrobów tytoniowych,

e) uczeń opuścił powyżej 30% obowiązkowych zajęć szkolnych w czasie trzech miesięcy

bez usprawiedliwionych powodów,

f) jego nieusprawiedliwiona nieobecność w Szkole przekroczyła trzy tygodnie nauki,

g) mimo uzyskania nagany z ostrzeżeniem jego zachowanie nie uległo poprawie,

h) pobyt ucznia w Szkole zagraża dobru lub bezpieczeństwu innych uczniów.

 

5. Szkoła ma obowiązek poinformowania Rodziców ucznia o zastosowanych wobec niego karach
z uzasadnieniem.

 

Tryb odwoływania się od powyższych kar określony jest przez statut szkoły.

 

VIII .Uwagi końcowe.

Osiągnięcia oraz istotne przewinienia ucznia wpisywane są do klasowego zeszytu wychowawczego
w klasach 4-6.

Kary należy stosować z umiarem (lecz stanowczo), pamiętając, że warunkiem efektywnego działania wychowawcy jest klimat łagodności, dobroci i optymizmu.

Wychowanie jest codziennym trudem, przy czym nie mamy najczęściej możliwości oglądania jego efektów.

 

Podkowa Leśna, 28 września 2012 r.