Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Dokumenty

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Projekt Unijny - Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Projekt Szkoła na medal  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Projekt pt. Szkoła na medal nr wniosku:RPMA.10.01.01-14-b939/18 realizowany jest przez Beneficjenta STIWEK Fundacją na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury, ul. Marszałkowska 18 lok. 8, 00-590 Warszawa w partnerstwie z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa, Komitetem Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima ul. Modrzewiowa 41, 05-807 Podkowa Leśna, Samodzielnym Kołem Terenowym nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Legionowie, ul. Targowa 22, 05-122 Legionowo, Towarzystwem Przyjaciół Liceum Podkowiańskiego ul Wiewiórek 2/4, 05-807 Podkowa Leśna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna
 2. Projekt obejmuje działaniem: Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 STO dla której organem prowadzącym jest z Samodzielne Koło Terenowe nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Szkołę Podstawową nr 2 w Podkowie Leśnej dla której organem prowadzącym jest Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima  Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 STO dla której organem prowadzącym jest Samodzielne Kołom Terenowe nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 dla którego organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Liceum Podkowiańskiego.
 3.  Projekt zakłada udział 386 uczniów (w tym 194 dziewcząt i 192 chłopców) uczęszczających do szkół podstawowych/liceum ogólnokształcącego wskazanych w § 1 pkt. 2.
 1. Projekt jest zgodny z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Struktura grupy docelowej uczniów odzwierciedla strukturę uczniów w szkołach i jest w stosunku do niej proporcjonalna.
 3. Za rekrutację w każdej ze szkół odpowiada Komitet Rekrutacyjny dla danej szkoły w składzie: kierownik projektu, 2 nauczycieli, pedagog szkolny.
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2021r. Realizacja zajęć  odbywać się będzie po przeprowadzeniu rekrutacji i zatwierdzeniu list uczestników projektu przez Komitet Rekrutacyjny. Rekrutacja będzie prowadzona w następujących terminach 09/2019; 09/20209.
 5. W ramach projektu będą realizowane formy wsparcia zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie

 

 

§2

 

Zasady uczestnictwa w projekcie

 

 1. Proces rekrutacyjny za każdym razem poprzedzony będzie: informacją o naborze przekazaną nauczycielom na posiedzeniach Rady Pedagogicznej każdej ze szkół; rodzicom na zebraniach, uczniom na godzinach wychowawczych.
  1. Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie w sekretariacie szkoły objętej projektem przez Komitet Rekrutacyjny w skład którego wchodzą: kierownik projektu, 2 nauczyciele oraz pedagog szkolny.
  2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która jest uczniem jednej ze szkół wymienionych w § 1 pkt. 2 oraz która wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.
  3. Kandydat może być uczestnikiem więcej niż jednej formy wsparcia
  4. Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:

5.1  Projektach edukacyjnych doskonalących kompetencje kluczowe (KK) matematyczno-przyrodnicze, językowe i informatyczne oraz postawy i umiejętności: kreatywność, innowacyjność, umiejętność  uczenia się

5.2  Projektach edukacyjnych doskonalących postawy i umiejętności: kreatywność, innowacyjność, umiejętność uczenia się partych o zainteresowania artystyczne, społeczne, humanistyczne

5.3  Warsztatach dotyczących zarządzania własnym wizerunkiem w sieci, unikania zagrożeń w cyberprzestrzeni

5.4  Warsztatach dotyczących budowania ekologicznych kampanii społecznych 

5.5  Zajęciach specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych, tutoringu

 1. Dla wszystkich w/w zajęć pierwszeństwo będą mieli uczniowie z niepełnosprawnościami
 2. Ponadto, w  przypadku, gdy chętnych będzie więcej niż miejsc na zajęciach, komitet rekrutacyjny zwróci się do  nauczycieli przedmiotów/wychowawców klas z prośbą o ocenę dopasowania konkretnych zajęć do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Na listę na konkretne zajęcia zastaną zakwalifikowani uczniowie, dla których nauczyciele/wychowawcy najwyżej ocenią dopasowanie tych zajęć do ich potrzeb
 3. Na wszystkie w/w zajęcia zostaną utworzone listy rezerwowe. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń/uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony/skreślona z listy Uczestników
 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne formularze, zawierające wszystkie dane i niezbędne oświadczenia woli (podpisy) Uczestnika, a w przypadku jego niepełnoletności dodatkowo rodzica bądź opiekuna prawnego.
 2. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

 

 

§3

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 2. Uczestnictwo w zajęciach potwierdzane jest przez prowadzącego poprzez wpis na liście obecności w dzienniku zajęć.
 3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w co najmniej 80% każdego rodzaju zajęć na które został zakwalifikowany. W przypadku większej liczby nieobecności Komitet Rekrutacyjny może skreślić  uczestnika z listy uczestników projektu. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Uczestnik niezwłocznie poinformuje prowadzącego zajęcia o przyczynach nieobecności, a prowadzący zdecyduje o zasadności usprawiedliwienia takiej nieobecności i dokona właściwego zapisu na liście obecności w dzienniku zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie lub skreślenia go z listy uczestników, jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej) dla danych zajęć, o ile stopień zaawansowania realizacji tychże zajęć na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje przewodniczący Komitetu Rekrutacyjnego (Kierownik projektu), po konsultacji  z prowadzącym zajęcia.
 5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu,
  w szczególności do wypełniania ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu  (w postaci pre i posttestów sprawdzających, ankiet przeprowadzanych na zajęciach).

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zatwierdza oraz zmienia Kierownik  Projektu.
 2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, w sekretariacie szkół objętych projektem. Lider projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, bądź wprowadzania dodatkowych postanowień. W przypadku zmian dokonanych w niniejszym regulaminie Lider poinformuje  o tym fakcie na swojej stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zasady dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.