Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Procedura reagowania szkoły w przypadku wystąpienia przemocy wśród uczniów

Procedura reagowania szkoły

w przypadku wystąpienia przemocy wśród uczniów

Każdy pracownik szkoły jest odpowiedzialny za wczesne interwencje

w nieprawidłowe lub agresywne zachowania dzieci.

 

Widzisz – reaguj!

Informuj wychowawcę o podjętych działaniach.

Czynności

Osoba odpowiedzialna

Przerwanie sytuacji zagrażającej. Odizolowanie agresora. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, należy poprosić innego pracownika szkoły lub ucznia o poinformowanie dyrekcji, psychologa, innego nauczyciela o zajściu i potrzebie pomocy.

Nauczyciel – świadek zdarzenia

 

Rozpoznanie sytuacji

- rozmowa z uczestnikami zdarzenia, sprawcą i ofiarą.

Nauczyciel – świadek zdarzenia

 

Poinformowanie wychowawcy klasy.

Nauczyciel – świadek zdarzenia

Sporządzenie notatki z zajścia oraz przekazanie jej wychowawcy klasy.

Nauczyciel – świadek zdarzenia

Poinformowanie rodziców obu stron o  wystąpieniu zachowania agresywnego i podjętych oraz planowanych przez szkołę działaniach

Wychowawca

 

W zależności od rodzaju zachowania:

Monitorowanie zachowań, czyli dalszej relacji między uczniami, spotkania z uczniami, rozmowy z psychologiem szkolnym.

Wyciągnięcie konsekwencji regulaminowych, którymi mogą być:

- obniżenie oceny z zachowania

- nagana wychowawcy

- ustna i pisemna nagana dyrektora szkoły

- relegowanie ze szkoły

Wychowawca

Psycholog

Dyrektor

 

Podjęcie przez sprawcę i jego rodziców działań mających na celu zadośćuczynienie osobie poszkodowanej:

- przeproszenie

- zobowiązanie się do zaniechania agresywnych działań (również w formie kontraktu podpisanego z uczniem w obecności rodziców)

Wychowawca

Podjęcie przez sprawcę, rodziców i szkołę uzgodnionych działań służących wyeliminowaniu niepożądanych zachowań.

Wychowawca

Dyrektor

 

Dokumentowanie procedury w postaci notatek ze spotkań oraz podjętych działań.

Wychowawca

 

 

Procedura reagowania szkoły na cyberprzemoc.

 

W stosunku do sprawcy:

 

  1. Rozmowa z uczniem sprawcą przemocy o jego zachowaniu.
  2. Powiadomienie rodziców sprawcy, omówienie z nimi zachowania dziecka.
  3. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno – pedagogiczną.
  4. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy.

 

W stosunku do ofiary:

  1. Rozmowa z ofiarą cyberprzemocy – wsparcie, porada.
  2. Zabezpieczenie dowodów.
  3. Powiadomienie rodziców.
  4. Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej poszkodowanej osobie.
  5. Monitorowanie sytuacji ucznia.