Patron - św. Hieronim

Gdy mówimy: "święty Hieronim", przychodzą nam na myśl dwie sprawy, które dadzą się zamknąć w słowach: "Biblia" i "języki". Rozważania związane ze świętym Hieronimem jako patronem naszego gimnazjum kierują uwagę na te dwa zagadnienia. Jakie ma być gimnazjum imienia świętego Hieronima?

Gimnazjum takie jak wszystkie
Nasza szkoła niewiele różni się od innych gimnazjów w Polsce. Podobnie jak one jesteśmy zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych według programów zawartych w ministerialnym dokumencie zwanym "Podstawą programową". To jednak tylko "podstawa". Chcielibyśmy wychodzić ponad ten obowiązek i realizując go budować określony, indywidualny kierunek wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych, podejmowanych przez całą społeczność naszego gimnazjum. Kierunek ten wyznaczył sam patron: święty Hieronim, Doktor Kościoła.

Biblia w gimnazjum
Pragniemy, aby Biblia stała się podręcznikiem życia dla całej szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów, rodziców. Święty Hieronim powtarzał, iż "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Potrzebne jest więc najpierw zdobycie odpowiedniej wiedzy, potem zaś jej ciągłe pogłębianie, by słowa zawarte w Biblii stały się dla nas duchowym drogowskazem. Czytanie Pisma Świętego, poparte gruntowną wiedzą biblijną, powinno przynosić duchowe owoce.

Języki
Hieronim ze Strydonu jako człowiek wszechstronnie wykształcony był również ogromnie wrażliwy na piękno mowy i języka, którym posługiwał się na co dzień. Uczył się także języków obcych, poświęcając na naukę nawet godziny nocne. Oprócz łaciny znał również języki: hebrajski, grecki i aramejski. Idąc za przykładem naszego patrona pragniemy szczególną troską otoczyć ćwiczenie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Kładziemy też nacisk na naukę języków obcych. W naszym gimnazjum prowadzona jest zindywidualizowana nauka angielskiego - w zależności od poziomu zaawansowania uczniów - oraz nauka języka niemieckiego lub francuskiego (do wyboru) jako przedmiotu nadobowiązkowego.

Dokumenty

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima Klubu Inteligencji Katolickiejw Podkowie Leśnej

My uczniowie, rodzice, nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za dar wolności i oddajemy Mu przez naszych patronów św. Teresę od Dzieciątka Jezus i św. Hieronima naszą szkołę, naszą pracę i nas samych. Pragniemy, aby nasze dzieci pod nieustającą opieką Maryi Królowej Polski "czyniły postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi" (Łk.2.52), tak jak czynił to Jej Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. Chcemy tak jak św. Tereska szukać wyznaczonej nam przez Boga drogi zbawienia i tak jak św. Hieronim zgłębiać Pismo Święte, aby według niego wzrastać ku Bogu.

Matko i wychowawczyni Jezusa, zdumiona jego dojrzałymi dysputami w świątyni, naucz nas rodziców i wychowawców wspierać rozwój naszych dzieci oraz pomagać im w odczytaniu osobistego powołania. Za Twoim przykładem chcemy pomagać dzieciom w dojrzewaniu społecznym, oraz w trafnym odczytywaniu znaków czasu.

Uczyń nas otwartymi na obecność i działanie Ducha św. aby nasza szkolna wspólnota swoim życiem dawała świadectwo wiary i autentycznej miłości bliźniego.

Chcemy szkołę "budować na skale".

I. Misja szkoły.

Zgodnie z Deklaracją o Wychowaniu Chrześcijańskim wspólnota wychowawcza naszej szkoły "kształtuje z wytrwałą troskliwością władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, (...), sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia" (Sobór Watykański II).

Jednocześnie, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka szanujemy prawo rodziców " do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka..."

II. Patron szkoły - św. Hieronim

 1. 1. Pragniemy, aby Biblia stawała się podręcznikiem dla całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Czytając Pismo Święte, będziemy szukać odpowiedzi na pytanie "Jak żyć?"
 2. 2. Biorąc przykład ze św. Hieronima, pragniemy, aby nasi uczniowie zdobywali rzetelną wiedzę i uczyli się języków obcych, kształcili potrzebne umiejętności dzięki, którym łatwiej sprostają wyzwaniom naszych czasów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Nauczyciele, katecheci, i inni pracownicy szkoły oraz rodzice stanowią wspólnotę wychowawczą współpracującą w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.

 2. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami - wychowują swoją osobowością i postawą. Regularnie uczestniczą w szkolnych spotkaniach formacyjnych.

 3. Każdy członek społeczności szkolnej jest osobą zakorzenioną w Bogu, obdarzoną ludzką godnością, której należy się szacunek niezależnie od zdolności i możliwości intelektualnych.

 4. Zajęcia szkolne uczniów rozpoczynają się i kończą modlitwą. Modlitwą rozpoczyna się także posiedzenie Rady Pedagogicznej.
III. Realizacja programu

A. ROZWÓJ MORALNY

cel ogólny

Relacje osobowe

cele szczegółowe

sposób realizacji

sposoby ewaluacji

Kształtowanie dojrzałego obrazu Boga


relacja z Bogiem

 • potrafi zawierzyć woli Bożej,

 • zauważa Boskie działanie w przyrodzie,

 • przyczynia się do piękna w liturgii


lekcje religii,

lekcje biologii, geografii, historii, fizyki, chemii, wycieczki szkolne

udział w przygotowywaniu mszy św. szkolnych

ankiety, rozmowy,

obserwacje nauczycieli, wychowawców, katechetówautorelacja

 • uświadamia sobie zakorzenienie w Bogu,

 • troszczy się o życie sakramentalne,

 • dba o rozwój życia wewnętrznego,

 • dostrzega działanie Boga w życiu rodziny i otoczenia,

 • rozumie pojęcie ekologii ,

 • rozumie i docenia ważność zrównoważonego rozwoju

 • kształtuje swoją wrażliwość na piękno

wybór szkoły katolickiej i aktywny udział w jej życiu religijnym

lekcje wychowawcze, lekcje biologii, lekcje religii,

udział w akcjach na rzecz środowiska

wszystkie przedmioty

lekcje plastyki, lekcje muzyki, wycieczki, udział w koncertach

obserwacja, rozmowy z rodzicami i nauczycielami, dyskusje w klasie, samoocena


relacja z ludźmi

 • zna i docenia ważność Dekalogu,

 • wpływa na kształt otoczenia,

 • dba o estetykę i ład swojego otoczenia,

 • szanuje ludzi i dostrzega w nich Boga,

 • zna i szanuje dziedzictwo kulturowe kraju i świata,

 • zna i rozumie pojęcie patriotyzmu,


lekcje religii, języka polskiego, godziny wychowawcze

działalność w organizacjach młodzieżowych świeckich i katolickich, udział w pracy parafii,

godziny wychowawcze, lekcje religii, pozostałe zajęcia szkolne, prace na rzecz szkoły

wyjazdy do muzeów i na koncerty, lekcje plastyki, lekcje muzyki,

lekcje historii, lekcje religii, godziny wychowawcze, organizacja uroczystości związanych z ważnymi rocznicami,

obserwacje katechetów, wychowawców, nauczycieli, rozmowy z uczniami i rodzicami,

zrealizowane wyjazdy, zrealizowane tematy lekcji,

realizacja i scenariusze uroczystości

Hierarchia wartości zgodna z religią katolicką

relacja z Bogiem

 • przyjmuje, że Bóg jest najwyższą instancją wartości moralnych

Lekcje religii, godziny wychowawcze, przedmioty humanistyczne


ankiety, rozmowyautorelacja

 • rozumie pojęcie wartości,

 • zna właściwą hierarchię wartości,

 • posiada zdolność wartościowania,

 • umie ocenić własne zachowanie,

 • zna wartość edukacji,

 • doskonali umiejętność dokonywania właściwych wyborów,

 • trafnie wybiera wzorce osobowe


lekcje religii, godziny wychowawcze, lekcje jęz. polskiego, lekcje historii, spotkania z ludźmi będącymi autorytetami, pozostałe zajęcia edukacyjne


ankiety, rozmowy, obserwacje, analiza ocen zachowania


relacja z ludźmi

 • jest gotowy do poświęceń kierując się obiektywnym dobrem,

 • jest prawdomówny,

 • ma odwagę cywilną i umie bronić swoich przekonań,

 • jest świadomie posłuszny swoim rodzicom i przełożonym,

 • jest autentyczny w swoich działaniach, otwarty i ufny,

 • potrafi być ofiarny,


 • szanuje i podtrzymuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe

lekcje religii, godziny wychowawcze, pozostałe zajęcia edukacyjne


zapis w kontrakciepraca na rzecz potrzebujących


godziny wychowawcze, lekcje religii, zajęcia humanistyczne, przygotowywanie uroczystości, spotkań,ankiety, obserwacje, rozmowy,


relacje szkolnych organizatorów akcji

obserwacje, ankiety, rozmowy

Kształtowanie dojrzałego sumienia

relacja z Bogiem

 • rozumie potrzebę kontaktu z Bogiem dla właściwego kształtowania sumienia,

 • uczestniczy w życiu Kościoła,

 • znajduje czas na modlitwę

lekcje religii, przynależność do grup młodzieżowych przy parafii

ankiety, obserwacje, rozmowy z katechetami i rodzicami


autorelacja • jest świadomy ważności dojrzale ukształtowanego sumienia,

 • poznaje swoje mocne i słabe strony,

 • potrafi dokonać adekwatnej samooceny

godziny wychowawcze, lekcje religii, spotkania z psychologiem,


organizacja szkolnych dni pojednania


obserwacja, ankiety, rozmowy


relacja z ludźmi

 • uwrażliwia się na potrzeby innych,

 • przejawia postawy altruistyczne,

 • rozwija uczucie empatii,

 • potrafi okazać wdzięczność i szacunek innym,

 • dba o przestrzeganie zasad kultury osobistej,

 • odpowiedzialnie spełnia przypisane mu role społeczne,

 • uznaje prawo innych do wolności,

 • jest tolerancyjny wobec innych wyznań, narodów i kultur

godziny wychowawcze, lekcje religii, pozostałe zajęcia edukacyjne, zajęcia dodatkowe, udział w akcjach charytatywnych, pomoc potrzebującym w klasie, rodzinie, otoczeniu

ankiety, obserwacje, rozmowy

Kształtowanie umiejetności podejmowania odpowiedzialnych decyzji


relacja z Bogiem


 • znajduje czas na pogłębianie kontaktu z Bogiemlekcje religii, udział w formach doskonalenia duchowego

ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicamiautorelacja

 • szanuje swój czas,

 • szanuje swoje ciało,

 • czuje się odpowiedzialny za swoje zdolności i rozwija je,

 • przyjmuje odpowiedzialność za swoje zachowanie,

 • zna i akceptuje swoje ograniczenia,

 • naprawia wyrządzone szkody

lekcje wychowawcze, lekcje religii, zajęcia profilaktyczne, udział w dodatkowych zajęciach

obserwacja, rozmowy z rodzicami i nauczycielami, dyskusje w klasie,


relacja z ludźmi

 • potrafi przyjmować konstruktywną krytykę,

 • potrafi powiedzieć "nie" w sytuacjach tego wymagających,

 • podejmuje współdziałanie w samowychowaniu,

 • aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

 • szanuje czas innych,

 • zna wartość rodziny,

 • pogłębia wiedzę dotyczącą życia w rodzinie

godziny wychowawcze, lekcje religii, lekcje jęz. polskiego, pozostałe zajęcia

ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami


B. ROZWÓJ PSYCHICZNY

Rozwój intelektualny


relacja z Bogiem


 • aktywnie uczestniczy w lekcjach religii,

 • poznaje literaturę katolicką,

 • bierze udział w konkursach wiedzy religijnejlekcje religii


ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, analiza osiągnięćautorelacja • doskonali umiejętność obserwacji,

 • rozwija pamięć,

 • rozwija umiejętność koncentracji,

 • rozwija zdolność kojarzenia,

 • rozszerza swoje zainteresowania,

 • rozwija twórcze myślenie,

 • pogłębia umiejętność uczenia się,

 • potrafi przezwyciężać trudności,

 • jest odpowiedzialny za swój rozwój intelektualny


zajęcia edukacyjne, warsztaty, stosowanie metod aktywizujących w czasie lekcji, godziny wychowawcze, lekcje religii, reedukacjaankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami, analiza wyników nauczania


relacja z ludźmi

 • poznaje zasady skutecznego komunikowania się,

 • poznaje technologie informacyjne,

 • pogłębia wiedzę dotyczącą życia w rodzinie,

 • zna zagrożenia, które niesie współczesny świat,

 • potrafi przeciwdziałać zagrożeniom

język polski, godziny wychowawcze, informatyka, zajęcia dotyczące profilaktyki, spotkania z psychologiem

ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami, analiza wyników nauczania

Rozwój motywacjirelacja z Bogiem

 • rozumie, że pełnię człowieczeństwa może osiągnąć poprzez współpracę z łaską Bożą,
 • świadomie bierze udział w życiu religijnym

przedstawianie przykładów wielkich artys-tów, muzyków i pisarzy na lekcjach jęz. polskiego historii, plastyki, muzyki i na innych, przykłady z życia świętych, a szczególnie patronów szkoły,

szkolne spotkania świąteczne, msze św. szkolne, rekolekcje, dni skupienia, dni pojednania


ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami


autorelacja • rozumie znaczenie edukacji,

 • umie sobie stawiać cele,

 • potrafi zaplanować swoje doskonalenie,

 • jest wytrwały w dążeniu do celu

godziny wychowawcze, praca indywidualna z uczniem zdolnym i słabym, przygotowywanie do konkursów, reedukacja

ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami, analiza osiągnięć


relacja z ludźmi

 • potrafi pomagać innym,

 • dotrzymuje obietnic,

 • umie docenić wysiłek innych ludzi,

 • chętnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych


godziny wychowawcze, zajęcia edukacyjne, udział w konkursach i zawodach


karta aktywności społecznej

Rozwój emocjonalny


relacja z Bogiem

 • rozumie, że dojrzała religijność nie opiera się na emocjach,

 • potrafi wyznaczyć emocjom właściwe miejsce w życiu religijnym


lekcje religii


ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicamiautorelacja

 • rozpoznaje i nazywa emocje,

 • kształci umiejętność wyrażania uczuć,

 • uczy się panować nad emocjami,

 • potrafi podejść do siebie z dystansem i poczuciem humoru,

 • potrafi sobie radzić ze stresem

godziny wychowawcze, warsztaty, egzaminy próbne, zajęcia edukacyjne, przedstawienia szkolne

ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami


relacja z ludźmi

 • rozwija umiejętność reagowania na nieakceptowane zachowania innych,

 • rozwija umiejętność współpracy z ludźmi,

 • pogłębia umiejętność komunikacji,

 • potrafi rozwiązywać konflikty,

 • potrafi się wspólnie bawić,

 • potrafi docenić, dbać i rozwijać relację przyjaźni


godziny wychowawcze, zajęcia edukacyjne, lekcje religii, warsztaty, spotkania z psychologiem, zabawy szkolne


ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami

C. ROZWÓJ FIZYCZNY

Rozwój fizyczny


relacja z Bogiem


 • rozumie i akceptuje swoje ciało, swój rozwój fizyczny oraz potrzeby ciała w świetle daru Bożego,lekcje religii


ankiety, rozmowyAutorelacja


 • rozwija sprawność fizyczną,

 • znajduje czas na aktywny wypoczynek,

 • potrafi ocenić zagrożenia dla swojego zdrowia,

 • nie podejmuje działań zagrażających zdrowiu lub życiu,

 • rozumie ważność swojej kondycji i dba o nią


lekcje wychowania fizycznego, dodatkowe zajęcia sportowe, zajęcia dotyczące profilaktyki i dbałości o zdrowie, lekcje biologii, godziny wychowawcze, "biała szkoła"


frekwencja na dodatkowych zajęciach sportowych,

obserwacje, ankiety


relacja z ludźmi

uczeń:

 • rozwija umiejętność sportowej rywalizacji,

 • doskonali się w grach zespołowych,

 • zna i stosuje zasadę "fair play",

 • szanuje życie i zdrowie innych,

 • nie stwarza zagrożenia,

 • potrafi zareagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia innych osób,lekcje wychowania fizycznego, dodatkowe zajęcia sportowe, zajęcia dotyczące profilaktyki i dbałości o zdrowie, lekcje biologii, godziny wychowawcze, "biała szkoła"


obserwacja zachowania w szkole i w czasie wyjazdów, a także w drodze do i ze szkoły, rozmowy z uczniami, ankiety


Harmonogram szczegółowych działań opracowany przez wychowawcę we współpracy z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie zatwierdza Rada Pedagogiczna na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.


IV. Priorytety realizowane na poszczególnych poziomach.

1. Klasa I gimnazjum - "Kim jestem? Ja, ja w rodzinie, w klasie, w szkole, w Kościele, w społeczeństwie".

2. Klasa II gimnazjum - "Jestem człowiekiem żyjącym w społeczeństwie, znam wartości a także zagrożenia współczesnego świata."

3. Klasa III gimnazjum - "Stoję na progu ważnych decyzji".

 

V. Tradycje szkolne.

Do tradycji naszej szkoły należą:

Rozpoczynanie i kończenie roku szkolnego uroczystą mszą świętą

Święto Szkoły w dniu św. Hieronima,

Ślubowanie i pasowanie uczniów klas I w dniu święta Szkoły,

Spotkania z interesującymi ludźmi,

Wydawanie Gazetki Szkolnej,

Rekolekcje Szkolne,

Bal Karnawałowy,

Porządkowanie przez uczniów, zapomnianych grobów na podkowiańskim cmentarzu, przed świętem Wszystkich Świętych,

Udział w akcjach charytatywnych w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Wspólne roraty w pierwszym dniu Adwentu,a po nich śniadanie adwentowe w klasach,

Spotkanie Opłatkowe,

Coroczny wyjazd na Szkołę Narciarską w góry.

postne śniadanie w Środę Popielcową,

Śniadanie Wielkanocne,

Powitanie Wiosny,

Uroczyste obchodzenie świąt narodowych ( 11 listopada, 3 maja),

Dzień Sportu w dniu 1 czerwca.

Uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum,


VI. Współpraca z rodzicami.


Rodzice świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi (współtworzą, znają i akceptują te założenia). Rodzice wspierają dziecko w wypełnianiu obowiązków życia rodzinnego, szkolnego, społecznego i religijnego.

Rodzice powinni uczestniczyć w ogólnych i klasowych zebraniach rodziców, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

Zobowiązuje się rodziców do:

  zawiadomienia wychowawcy o nieobecności ucznia w danym dniu oraz dostarczenia pisemnego zwolnienia w ciągu tygodnia,

  kontaktu z wychowawcą i szkołą w formach określonych w art.53 statutu szkoły.

Proponuje się, aby uczeń nie przebywał poza domem bez opieki osoby dorosłej po godzinie 21.

 

VII. Zasady oceniania zachowania.

1. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skal ocen zachowania:

  wzorowe,

  bardzo dobre,

  dobre,

  poprawne,

  nieodpowiednie,

  naganne

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

   oceny z zajęć edukacyjnych,

   promocję do klasy programowo wyższej.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Oceny zachowania uczniów dokonuje się w następujących aspektach:

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

dbałość o honor i tradycje szkoły,

dbałość o piękno mowy ojczystej,

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

okazywanie szacunku innym osobom.

 

5. Oceny zachowania ucznia dokonuje się trzy razy w roku: na zakończenie 1 i 2 trymestru oraz na zakończenie roku szkolnego.

Ocena zachowania na zakończenie roku szkolnego powinna uwzględniać zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

 

6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca biorąc pod uwagę:

samoocenę ucznia,

opinię wyrażoną przez innych uczniów danej klasy,

opinię nauczycieli,

własne obserwacje,

kryteria ustalone w szkole


7. Kryteria oceny zachowania uczniów:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

jest w szczególny sposób zaangażowany w realizację obowiązków szkolnych, w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczyciela, jest zawsze punktualny,

wykazuje się własną inicjatywą w organizowaniu działań na rzecz klasy i szkoły,

bardzo chętnie podejmuje się dodatkowych obowiązków i zawsze się z nich wywiązuje w określonym terminie,

jest uprzejmy i życzliwy, ceni prawdę i uczciwość, dba o dobre imię szkoły, samorzutnie organizuje pomoc dla innych,

wykazuje się odwagą cywilną,

dba o swój wygląd, stosowny do okoliczności strój i higienę, estetykę otoczenia,

zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, stara się przewidywać zagrożenia, właściwie na nie reaguje.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

zawsze starannie i solidnie wywiązuje się w określonym terminie ze swoich obowiązków szkolnych,

aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy,

okazuje szacunek innym osobom,

jest zawsze odpowiedzialny za własne słowa i czyny, panuje nad emocjami, nie stosuje wulgaryzmów,

jest prawdomówny, przeciwstawia się agresji, nie pozostaje obojętny na zło,

dba o estetykę otoczenia i szanuje pracę innych,

jest punktualny,

przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


stara się w miarę swoich możliwości wywiązywać z powierzonych mu obowiązków, pracuje wytrwale i systematycznie,

we właściwy sposób reaguje na uwagi, z pomocą innych pracuje nad poprawą swojego zachowania i wyników w nauce,

- uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

stosuje wymagane zwroty grzecznościowe, jest uprzejmy i koleżeński,

stara się panować nad swoimi emocjami, nie stosuje wulgaryzmów,

jest prawdomówny,

dba o swój wygląd i porządek w klasie, i szkole,

przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa


Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:


niechętnie wykonuje powierzone mu obowiązki, nie zawsze się z nich wywiązuje, często przekracza określone terminy,

utrudnia prowadzenie lekcji,

nie zawsze okazuje szacunek innym, czasami bywa niekoleżeński,

czasami zachowuje się w sposób narażający jego samego lub inną osobę na niewielkie zagrożenie,

bywa ubrany niestosownie do okoliczności,

zapomina o zmianie obuwia, nie dba w sposób wystarczający o estetykę otoczenia,

jego zachowania poprawiają się w wyniku interwencji różnych osób i stara się nie popełniać drugi raz tych samych błędów.


Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który między innymi:


w sposób świadomy nie wypełnia obowiązków szkolnych, a w szczególności: nagminnie nie przygotowuje się do zajęć, lekceważąco odnosi się do nauki, wagaruje, spóźnia się,

świadomie działa na szkodę klasy i szkoły, przyjmuje nieodpowiedzialne i niewłaściwe postawy podczas wyjazdów i innych imprez szkolnych,

uniemożliwia prowadzenie lekcji,

świadomie podejmuje działania przynoszące szkodę sobie i innym, bywa agresywny, kłamie, okazuje brak szacunku,

nie szanuje mienia szkolnego i cudzej własności,

nie dba o porządek w klasie i szkole, nie przestrzega obowiązujących zasad,

własnym zachowaniem prowokuje sytuacje niebezpieczne, nie przejmuje się stwarzanym zagrożeniem,

rzadko reaguje w sposób właściwy na zwracane mu uwagi,


Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który między innymi:


popełnił czyny objęte przepisami Kodeksu Karnego,

w sposób rażący przekroczył regulamin szkoły,

nie poprawił swojego zachowania po otrzymaniu nagany Dyrektora Szkoły,

używa tytoniu, alkoholu lub narkotyków,

świadomie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób,

nie reaguje na zwracane uwagi.


8. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od oceny zachowania zgodnie z postanowieniami statutu szkoły.


VIII. Nagrody i kary.


1. Za wzorową postawę, osiągnięcia w nauce i pracy na rzecz szkoły uczeń może otrzymać następujące nagrody:

  pochwałę wychowawcy klasy,

  pochwałę dyrektora szkoły,

  nagrodę dyrektora szkoły,

  list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,

  Medal św. Hieronima.

2. Uczeń może zostać ukarany:

ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,

ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

pisemnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

naganą Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem,

skreśleniem z listy uczniów.

3. Uczeń może zostać ukarany za naruszenie przepisów statutu w tym w szczególności za:

opuszczenie szkoły przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela,

częste nie przygotowanie się do zajęć,

używanie wulgarnych słów,

kłamstwo,

okazywanie braku szacunku dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów,

uszkodzenie wyposażenia szkoły,

zachowania zagrażające zdrowiu i życiu innych osób.

4. Naganę z ostrzeżeniem otrzymuje uczeń za:

powtórzenie wykroczenia, za które otrzymał upomnienie pisemne Dyrektora Szkoły,

palenie papierosów lub spożywanie alkoholu.

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów, gdy:

uczeń dopuścił się aktów przemocy,

uczeń dopuścił sie kradzieży,

uczeń świadomie niszczył mienie szkoły lub mienie innych osób,

uczeń zażywał, rozprowadzał lub namawiał do zażywania środków odurzających,

uczeń opuścił powyżej 30 % obowiązkowych zajęć szkolnych w czasie trzech miesięcy bez usprawiedliwionych powodów,

jego nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole przekroczyła trzy tygodnie nauki,

mimo uzyskania nagany z ostrzeżeniem jego zachowanie nie uległo poprawie,

pobyt ucznia w szkole zagraża dobru lub bezpieczeństwu innych uczniów.

Tryb odwoływania się od powyższych kar określony jest przez statut szkoły.


IX. Uwagi końcowe.


Osiągnięcia oraz istotne przewinienia ucznia wpisywane są do klasowego zeszytu wychowawczego.

Kary należy stosować z umiarem (lecz stanowczo), pamiętając, że warunkiem efektywnego przekazu wychowawcy jest klimat łagodności, dobroci i optymizmu.

Szkolny Program Wychowawczy jest realizowany równocześnie z programem profilaktycznym.

Wychowanie jest codziennym trudem, przy czym nie mamy najczęściej możliwości oglądania jego efektów.