Patron - św. Hieronim

Gdy mówimy: "święty Hieronim", przychodzą nam na myśl dwie sprawy, które dadzą się zamknąć w słowach: "Biblia" i "języki". Rozważania związane ze świętym Hieronimem jako patronem naszego gimnazjum kierują uwagę na te dwa zagadnienia. Jakie ma być gimnazjum imienia świętego Hieronima?

Gimnazjum takie jak wszystkie
Nasza szkoła niewiele różni się od innych gimnazjów w Polsce. Podobnie jak one jesteśmy zobowiązani do prowadzenia zajęć edukacyjnych według programów zawartych w ministerialnym dokumencie zwanym "Podstawą programową". To jednak tylko "podstawa". Chcielibyśmy wychodzić ponad ten obowiązek i realizując go budować określony, indywidualny kierunek wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych, podejmowanych przez całą społeczność naszego gimnazjum. Kierunek ten wyznaczył sam patron: święty Hieronim, Doktor Kościoła.

Biblia w gimnazjum
Pragniemy, aby Biblia stała się podręcznikiem życia dla całej szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów, rodziców. Święty Hieronim powtarzał, iż "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Potrzebne jest więc najpierw zdobycie odpowiedniej wiedzy, potem zaś jej ciągłe pogłębianie, by słowa zawarte w Biblii stały się dla nas duchowym drogowskazem. Czytanie Pisma Świętego, poparte gruntowną wiedzą biblijną, powinno przynosić duchowe owoce.

Języki
Hieronim ze Strydonu jako człowiek wszechstronnie wykształcony był również ogromnie wrażliwy na piękno mowy i języka, którym posługiwał się na co dzień. Uczył się także języków obcych, poświęcając na naukę nawet godziny nocne. Oprócz łaciny znał również języki: hebrajski, grecki i aramejski. Idąc za przykładem naszego patrona pragniemy szczególną troską otoczyć ćwiczenie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Kładziemy też nacisk na naukę języków obcych. W naszym gimnazjum prowadzona jest zindywidualizowana nauka angielskiego - w zależności od poziomu zaawansowania uczniów - oraz nauka języka niemieckiego lub francuskiego (do wyboru) jako przedmiotu nadobowiązkowego.

Dokumenty

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).

Szkolny program profilaktyki

CELE

 1. Zapobieganie patologiom i uzależnieniom. Dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych prowadzących do uzależnień.

 2. Kształtowanie zdrowego stylu życia, odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, jak również uczenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Preferowanie i ukazywanie uczniom ciekawych form spędzania czasu wolnego, zajęcia sportowe, wycieczki, imprezy kulturalne.

 3. Przeciwdziałanie agresji;wypracowanie zachowań w sytuacji przemocy w środowisku szkolnym i poza nim. Poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, przekazywanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej.

 4. Uświadamianie uczniom niebezpieczeństw wynikających z zagrożeń cywilizacyjnych oraz profilaktyka prozdrowotna. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.


ZADANIA

 1. Analiza dokumentacji, ankietowanie nauczycieli, uczniów i rodziców.

 2. Opracowanie programu wychowawczego uwzględniającego regulamin zachowania uczniów w szkole, na wycieczce i poza szkołą - na zimowisku, na basenie.

 3. Nawiązanie kontaktu z psychologiem specjalizującym się w zakresie profilaktyki uzależnień.

 4. Promowanie zdrowego trybu życia: zajęcia sportowe, konkursy sportowe, wycieczki, zimowiska.

 5. Zorganizowanie dyskusji panelowej na temat "Jak przeciwstawić się agresji i zwalczać negatywne emocje".

 6. Zorganizowanie konkursu plastycznego związanego z profilaktyką uzależnień, zdrowego stylu życia lub przeciwdziałania agresji itp.(Np. na temat "Nie palę, nie biorę, nie piję").

 7. Zapewnienie stałej pomocy medycznej i prowadzenie szczepień ochronnych.

 8. Pozyskiwanie rodziców do partnerskiej współpracy, wspólne spędzanie wolnego czasu poza zajęciami edukacyjnymi.

 9. Uwzględniane w planie pracy szkoły opinii, oczekiwań i inicjatyw rodziców, np. lekcje otwarte z udziałem rodziców.

 10. Nawiązywanie kontaktów z ludźmi mogącymi pozytywnie zmotywować młodzież.

 11. Zapoznanie się ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pieszych, rowerzystów i kierowców pojazdów.FORMY REALIZACJI ZADAŃ

 1. Godziny wychowawcze, warsztaty.

 2. Spotkania indywidualne z uczniami

 3. Spotkania z rodzicami - zebrania, rozmowy indywidualne.

 4. Rady pedagogiczne, spotkania, rozmowy ze specjalistami.

 5. Wspólne spędzanie wolnego czasu - wycieczki, kino, teatr, zimowisko, basen.

 6. Działalność Samorządu Szkolnego uczniów, uczestniczącego aktywnie w życiu szkoły.

 7. Współpraca z MOKiem, udział w konkursach i regionalnych zawodach sportowych.

 8. Spotkania formacyjne uwzględniające sumienne wykonywanie obowiązków, kształtowanie postawy chrześcijańskiej.

 9. Udział w akcjach charytatywnych, np. Mikołajki dla Ani itp.

<


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


 1. Posiedzenia Rad Pedagogicznych połączone z analizą problemów:

  1. uzależnień,

  2. przeciwdziałania agresji,

  3. promowania zdrowego stylu życia,

  4. profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych.


 1. Spotkania z Rodzicami połączone z prelekcjami psychologa, pedagoga lub specjalistów z określonych dziedzin.


 1. Realizacja programu profilaktyki szkolnej przez poszczególne zespoły: kierowniczy, nauczania zintegrowanego, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, sportowy, wychowawczy (osoby odpowiedzialne i terminy realizacji podano w Planie mierzenia jakości szkoły):

  • kierowniczy

  Monitorowanie rytmiczności szczepień ochronnych, zapewnienie stałej pomocy medycznej.

  Monitorowanie zajęć sportowych, konkursów, zimowisk.

  Monitorowanie współpracy z psychologiem.

  Kontrola dokumentacji - dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

  Diagnozowanie uwzględniania opinii i inicjatyw Rodziców.

  • wychowawczy

  Właściwe przygotowania wycieczek, zimowiska.

  Diagnoza zachowania uczniów w szkole, na wycieczce i poza szkołą, ocena przestrzegania regulaminu szkolnego.

  Analiza frekwencji i skuteczności działań pedagogicznych.

  Edukacja na temat postępowania w sytuacjach trudnych, w stresie, uczenie zachowań asertywnych.

  • nauczania zintegrowanego

  Uwrażliwienie na ład i piękno otoczenia, wyrobienie nawyku dbania o porządek, higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

  Nauka rozumienia ludzkich zachowań i ich konsekwencji, kształtowanie szacunku dla norm moralnych i przepisów prawa.

  Zauważanie potrzeb i problemów drugiego człowieka, zachęcanie do służenia potrzebującym radą i pomocą, budowanie wspólnoty koleżeńskiej.

  • humanistyczny

  Pogłębianie wiedzy na temat współdziałania w samowychowaniu.

  Edukacja na temat postępowania w sytuacjach trudnych, w stresie, uczenie zachowań asertywnych.

  Przestrzeganie zasad kultury osobistej.

  • matematyczno-przyrodniczy

  Docenianie znaczenia zrównoważonego rozwoju, rozumienie współzależności człowieka i środowiska.

  Pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania organizmu człowieka i możliwych zagrożeń.

  Udział w dyskusji panelowej na temat "Jak przeciwstawić się agresji i zwalczać negatywne emocje?"

  Kształtowanie stosunku wobec środowiska naturalnego.

  • sportowy

  Udział uczniów w zajęciach sportowych, konkursach, wycieczkach, w zimowisku.

  Umiejętność oceniania zagrożenia dla zdrowia, oceniania własnych możliwości i unikania niepotrzebnego ryzyka.

  Poznanie i stosowanie zasad fair play, rozwijanie sportowej rywalizacji, dbałość o przestrzeganie zasad kultury osobistej i umiejętności właściwego reagowania oraz dokonywania adekwatnej samooceny.

  • artystyczny

  Przygotowanie prac plastycznych uwzględniających tematykę prozdrowotną.

  Uczenie ciekawych i twórczych sposobów spędzania wolnego czasu.

  Zaangażowanie uczniów w artystyczne wyrażanie postaw i haseł promujących przeciwdziałanie agresji.


 2. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej wybranych elementów profilaktyki.

 3. Przedstawienie i omówienie wyników ankiety z Radą Pedagogiczną i Rodzicami.

 4. Opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących różnych form profilaktyki.

 5. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne.

 6. Organizowanie wyjazdów (teatr, kino, wystawy i spektakle związane z tematyką profilaktyki), imprez okolicznościowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, akcji charytatywnych.