Patronka - św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronka - opiekunka uczniów

Jeśli zgłębimy życiorys świętej Teresy, możemy spostrzec, iż nie miała ona łatwego dzieciństwa. Rozpieszczana przez siostry, jako najmłodsza z rodzeństwa i hołubiona przez ukochanego ojca, była nadwrażliwa, zdarzało się, że płakała niemal bez powodu. Wszelkie niepowodzenia i upokorzenia przeżywała dość boleśnie. Ucząc się na pensji u sióstr benedyktynek doświadczała niezrozumienia ze strony nauczycieli. Doznawała przykrości i złośliwości także od koleżanek. Swoje szkolne lata Teresa tak opisuje:
"Często słyszałam, że czas spędzony w szkole jest najlepszym i najprzyjemniejszym okresem w życiu. Niestety, w moim przypadku tak nie było; pięć lat, które w niej spędziłam, to lata najsmutniejsze w moim życiu (...)"
Święta Teresa przeżywała trudności w latach szkolnych, dlatego może zrozumieć różne, dzisiejsze problemy uczniów.
Jej późniejsze życie zakonne także nie było łatwe. Plan dnia przewidywał wiele obowiązków, m. in.: bardzo wczesne wstawanie, skromne posiłki, zachowanie milczenia w pewnych porach dnia, posłuszeństwo. Dobrowolne poddanie się przez Teresę tym doświadczeniom i dyscyplinie sprawia, że opieka świętej staje się wielką pomocą dla uczniów, również poddanych wymaganiom szkolnym.

Patronka - opiekunka nauczycieli

Jako mistrzyni nowicjatu w zakonie karmelitanek święta Teresa jest bliska powołaniu nauczyciela. Jedna z rzeźb nieopodal bazyliki w Lisieux została wręcz nazwana "ŚWIĘTA TERESA NAUCZYCIELKA".
W swoich pismach pracę nauczyciela Mała Teresa przyrównuje do pracy ogrodnika:
"Pan Bóg nie potrzebuje nikogo do wykonywania swego dzieła, ale tak jak pomaga wytrawnemu ogrodnikowi wyhodować rzadkie i delikatne rośliny, dając mu do tego potrzebną wiedzę, sobie zaś zastrzegając dawanie im wzrostu, tak samo i Jezus chce, aby mu pomagano."
Cytat ten zamieściliśmy w uroczystej uchwale podpisanej przez Radę Szkoły, Radę Pedagogiczną i uczniów.

Patronka mieszkająca w Podkowie Leśnej

W Podkowie Leśnej usytuowany jest Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W kaplicy zgromadzenia znajdują się relikwie świętej. Dzięki temu zaznacza się również jej fizyczna obecność.

Dokumenty

Zgłoszenie wypadku: 502-308-308
Zgłoszenia on-line: www.warta.pl

Biuletyn szkolny

Biuletyn jest wydawany cyklicznie. Tutaj mogą Państwo ściągnąć biuletyn w wersji elektronicznej (pliki Adobe Reader).
>

Zarządzenie 1/2020/2021 w sprawie realizacji zadań szkoły w czasie epidemii

Zarządzenie nr 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej zwanej dalej „szkołą”,
w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły sekretariat@szkola2.pl w formie elektronicznej, kontaktować się  telefonicznie  pod numerem 22 729 12 81 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres marzena.pradzynska@szkola2.pl lub telefonicznie pod numerem 22 729 12 81, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

 

 • § 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów (poruszający się wyłącznie w strefie rodzica) oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 3. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły szkola2.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 4. Budynek szkoły został podzielony na cztery strefy uczniowskie, strefę rodzica oraz strefę żywienia, dla których został opracowany reżim sanitarny.
 5. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
  w jednej strefie.
 6. W czasie zajęć szkolnych bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, włączniki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 7. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania uczniowie obowiązkowo myją
  i dezynfekują ręce.
 8. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 9. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 10. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 11. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatorium, znajdującym się na poziomie szatni do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 12. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 13. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

 • § 4.

Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są napisem „strefa rodzica”. Do strefy należą: szatnie klas 0 i 1 oraz hol szkolny przy szatni, korytarz prowadzący do sekretariatu i sekretariat szkoły.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż:

- w holu 6 osób,

- w szatni 2 osoby,

- w sekretariacie jedna osoba

Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

 1. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 2. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. 
 3. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.

 

 • § 5.

 

Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną jedną z czterech stref, do której należą: szatnie, sala lekcyjna, łazienki i część korytarza szkolnego, które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce.
 6. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.

 

 1. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 2. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych oprócz przerwy śniadaniowej przebywają w wyznaczonej części korytarza lub na powietrzu.
 3. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostęp do wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów szkolnych w szafkach.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w sali gimnastycznej.
 5. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 6. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.
 • § 6.

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż dwóch uczniów korzystających z wypożyczalni. W czytelni może przebywać jednocześnie czworo uczniów, po dwoje przy stoliku.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej szkoły.
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców, nie dłużej niż do 17.00.
 7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są
  w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

 • § 7.

Strefa żywienia i stołówka

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia.
 2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.
 3. Stołówka należy do strefy żywienia, a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są
  z zachowanie dystansu społecznego.
 4. Obiady wydawane są wg harmonogramu.
 5. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce oraz pracownicy obsługi.
 6. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 7. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

 

Załącznik 1

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

 

 1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia. 
 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka.
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - dzwoni pod wskazany numer telefonu.
 5. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.
 6. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza. 
 7. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób postępowania.
 8. W przypadku pojawienia się zagrożenia związanego z pogorszaniem się stanu zdrowia ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  jeszcze przed przyjazdem rodziców.
 9. Powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

 

Załącznik 2

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Pojęcie kontaktu:

a) bezpośredni kontakt z osobą chorą lub w kontakt w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowa z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) zamieszkiwanie w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba zakażona.

2. Osób z kontaktu nie uważa się za zakażone, zaleca im się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan

zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną.

3. Pozostali pracownicy szkoły i nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków

ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

 

Załącznik 3

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje decyzję o formie prowadzenia zajęć i podjętych działaniach sanitarnych i prewencyjnych.

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do

stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 1. Należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym pomieszczeniu, co osoba zakażona.